Wielospecjalistyczne diagnozy kliniczne

Diagnozy kliniczne prowadzone są przez zespół uznanych specjalistów od lat związanych z tematyką autyzmu:

  • dr Izabelę Chojnicką – psychologa, biologa, certyfikowanego trenera narzędzia ADOS-2, pracownika Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członka zespołu prof. Ewy Pisuli,
  • Paulinę Putko-Stawiecką – lekarza specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeutę systemowo-psychodynamicznego, członka zespołu diagnostycznego programu Badabada realizowanego przez Fundację SYNAPSIS,
  • dr Joannę Kwasiborską-Dudek – neurologopedę, pedagoga specjalnego, certyfikowanego trenera metody ESDM, wieloletniego wykładowcę Zakładu Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Proces diagnozowania obejmuje następujące spotkania:

  • Spotkanie nr 1 – lekarz psychiatra (2 godz.): w trakcie spotkania prowadzone są: badanie somatyczne dziecka, ocena psychiatryczna (wywiad rozwojowy pogłębiony o dane w kierunku ASD), wywiad różnicowy i wywiad rodzinny.
  • Spotkanie nr 2 – psycholog (1 godz.): w trakcie spotkania wykonywana jest ocena psychologiczna możliwości intelektualnych/ poziomu rozwoju dziecka z użyciem wystandaryzowanych i znormalizowanych testów DSR/ Leiter/ IDS/ IDS-P.
  • Spotkanie nr 3 – neurologopeda (1,5 godz.): w trakcie spotkania, przy użyciu Całościowego Badania Logopedycznego, prowadzone są: ocena rozumienia komunikatów oraz sposobów komunikacji dziecka, badanie pod kątem różnych patomechanizmów zaburzeń mowy, a także dodatkowe badania pod kątem rozumienia i rozwoju językowego z użyciem wystandaryzowanych i znormalizowanych testów, między innymi OTSR/ TRJ.
  • Spotkanie nr 4 – ocena łączona: lekarz psychiatra i psycholog (1 godz.): w trakcie spotkania psycholog wykonuje badanie wystandaryzowanym narzędziem do diagnozy autyzmu ADOS-2, a lekarz psychiatra prowadzi obserwację dziecka.
  • Spotkanie nr 5 – psycholog lub lekarz psychiatra (1 godz.): wtrakcie spotkania omawiane są wyniki poszczególnych badań i obserwacji i przekazywana jest diagnoza.

Wnioski z poszczególnych obserwacji i badań są omawiane przez cały zespół diagnostyczny, co pozwala na wszechstronną, wielospecjalistyczną analizę zaburzeń rozwojowych dziecka i wielopłaszczyznową diagnozę.

W procesie diagnostycznym wykorzystywane są jedynie powszechnie uznawane narzędzia diagnostyczne, wystandaryzowane i znormalizowane na populacji polskiej, a każdy z diagnostów posiada uprawnienia do ich stosowania potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Łącznie gwarantuje to wysokie rzetelność i trafność postawionej diagnozy.

Cena diagnozy klinicznej to 1490,00 zł. Cena obejmuje wystawienie pisemnych opinii (obejmujących opis wyników badań i obserwacji) oraz zaświadczenia lekarskiego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt z recepcją Centrum Adesse.