dr Danuta Emiluta-Rozya

logopeda

Teoretyk i praktyk z ponad 35-letnim stażem. Od 1984 roku związana z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, współtwórczyni 5-letnich studiów logopedycznych, autorka programów studiów logopedycznych, założycielka Poradni Logopedycznej APS i wieloletni kierownik Zakładu (Pracowni) Logopedii APS. Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim: metodologia badań logopedycznych, diagnoza różnicowa form zaburzonego i opóźnionego rozwoju mowy, typologie i charakterystyka trudności w językowym porozumiewaniu się. Jest współautorką (z prof. Haliną Mierzejewską) jednej z klasyfikacji form zaburzeń mowy oraz autorką klasyfikacji etiologicznej dyslalii. Opracowane przez nią Całościowe badanie logopedyczne pozwala na kompleksową ocenę dziecka pod kątem logopdycznym, postawienie diagnozy oraz opracowanie programu terapii.

Wybrane publikacje:

 • Emiluta-Rozya D. (2013): Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • Golanowska M., Kwasiborska J., Lipiec D., Sienniak A., Emiluta-Rozya D. (2011): Wybrane zagadnienia logopedyczne, część III: ś, ź, ć, dź, Wydawnictwo Komlogo, Warszawa
 • Emiluta-Rozya D. (2008): Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya w: Diagnoza i terapia w logopedii pod red. Porajski-Pomsta J., Elipsa, Warszawa
 • Emiluta-Rozya D. (2007): Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy w: Poradnik Językowy z. 8, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Emiluta-Rozya D. (2006): Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa
 • Emiluta-Rozya D. (2006): Dyslalia – w teorii logopedycznej i praktyce pedagogicznej w: Język – Literatura – Wychowanie pod red. Bałachowicz J., Frycie S., WSP TWP, Warszawa
 • Emiluta-Rozya D., Mierzejewska H., Atys P. (2004): Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • Emiluta-Rozya D. (2004): Współpraca logopedy z psychologiem i lekarzem w rozpoznawaniu uwarunkowań trudności dziecka w komunikowaniu się werbalnym w: Diagnoza psychologiczna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym: materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Terapii Neuropsychologicznej Institutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Czerniawa, 16-19 Października 2003 roku pod red. Przesmycka-Kamińska J., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Emiluta-Rozya D. (2002): Projekt „Badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego w: Szkoła Specjalna, Tom LXIII, nr 3, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • Emiluta-Rozya D. (1998): Diagnoza logopedyczna dzieci z wadami wymowy w: Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju mowy pod red. Rola J., WSPS, Warszawa
 • Mierzejewska H., Emiluta-Rozya D, (1997): Projekt zestawienia form zaburzeń mowy w: Audiofonologia, Tom X, Polski Komitet Audiofonologii, UMCS, Warszawa-Lublin