Publikacje

Publikacje – dr Joanna Kwasiborska-Dudek:

 • Kwasiborska, J., Jauer-Niworowska O. (2002): Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dziecka z cechami autyzmu, materiały konferencyjne pod red. M.Przybysz–Piwkowej Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, Wydawnictwo DiG, Warszawa
 • Kwasiborska J., Lipiec D. (2002): Różnorodność stanu mowy w opóźnionym jej rozwoju, materiały konferencyjne pod red. M.Przybysz-Piwkowej Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, Wydawnictwo DiG, Warszawa
 • Kwasiborska J. (2003): Miejsce muzyki w funkcjonowaniu jednego z ośrodków dla osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii w: Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia pod red. E.Jutrzyny, Wydawnictwo APS, Warszawa
 • Kwasiborska J. (2008): Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji (AAC) – skuteczne wykorzystanie dostępnych metod w: Diagnoza i terapia w logopedii pod red. J.Porayskiego-Pomsty, Towarzystwo Kultury Języka, Sekcja Logopedyczna, Z Prac Towarzystwa Kultury Języka Tom VII, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
 • Kwasiborska, J., Jauer-Niworowska O. (2009): Dyzartria. Wskazówki do diagnozy różnicowej poszczególnych typów dyzartrii, pozycja książkowa, wydawnictwo KOMLOGO, Gliwice
 • Kwasiborska J. (2009): Korekta seplenienia bocznego, artykuł w Logopeda 1(7)/2009, ISSN 1895-9858
 • Kwasiborska J., Regulska K., Dardzińska A., Mróz T. (2011): Terapia logopedyczna dzieci z ASD, w: Integracja Sensoryczna Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, rok 11, nr 2, czerwiec 2011, ISSN 1899-1572
 • Golanowska M., Kwasiborska J., Lipiec D., Sienniak A., Emiluta-Rozya D. (2011): Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część III - ś, ź, ć, dź, pozycja książkowa, wydawnictwo KOMLOGO, Gliwice
 • Kwasiborska J., Chojnicka I., Płoski R. (2012): Właściwe narzędzie diagnostyczne wyzwaniem prawdiłowej diagnozy. Wprowadzenie do polskich wersji dwóch instrumentów do diagnozy autyzmu: Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) oraz Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-G) w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Paedagogica II pod red. naukową Danuty Wolskiej, Adama Mikruta, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków
 • Kwasiborska J., Jauer-Niworowska O. (2012): Refleksje na temat AAC (Alternative Augmentative Communication) z punktu widzenia wykładowcy i praktyka logopedy w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Paedagogica II pod red. naukową Danuty Wolskiej, Adama Mikruta, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków
 • Kwasiborska J., Chojnicka I. (2012): Omówienie narzędzi diagnostycznych ADI-R i ADOS pod kątem zaburzeń komunikacji, w: Nowa Logopedia, Tom 3, Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków
 • Kwasiborska-Dudek J. (2012): Model wczesnej interwencji dla dzieci z grupy ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu, w: Integracja Sensoryczna Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, rok 12, nr 3, wrzesień 2012, ISSN 1899-1572
 • Porayski-Pomsta J., Kwasiborska-Dudek J., Jauer-Niworowska O., Lipiec D., Golanowska M., Więcek-Poborczyk I., Malinowska A. (2013): Znaki fonetyczne do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów języka polskiego w alfabetach międzynarodowym i slawistycznym (publikacja książkowa), Wydawnictwo Glottispol, Gdańsk
 • Kwasiborska-Dudek J. (2014): Nowa próba terapii, w: Słyszę – dwumiesięcznik Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, nr 4/138/2014, lipiec/sierpień 2014, ISSN 14295040
 • Kwasiborska-Dudek J. (2014): The Early Start Denver Model (ESDM) – metoda wczesnej interwencji dla dzieci od 12. miesiąca życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w: Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (publikacja książkowa), Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa, ISBN 978-83-63766-20-7
 • Kwasiborska-Dudek J., Regulska K., Borska-Mądrzycka Z. (2015): Wybór właściwej metody AAC do rozwijania umiejętności porozumiewania się dzieci ze spektrum autyzmu w: Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem pod red. naukową Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej (publikacja książkowa), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, ISBN 978-83-7850-769-7
 • Kwasiborska-Dudek J. (2015): The Early Start Denver Model (ESDM) jako przykład jednej z rekomendowanych metod terapeutycznych w ASD w: Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące pod red. Anny Rozetti i Filipa Rybakowskiego (publikacja książkowa), Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Łódź-Warszawa, ISBN 978-83-908515-8-7

Opublikowane abstrakty:

 • Kwasiborska, J., Jauer-Niworowska O. (2000): Wybrane choroby układu nerwowego o postępującym przebiegu a zastosowanie metod komunikacji wspomagającej i zastępczej (dotyczy schorzeń powodujących zaburzenia dyzartryczne), materiały konferencyjne, Hrvatsko Logopedsko Drustvo, Zagreb
 • Kwasiborska, J., Jauer-Niworowska O. (2003): Terapia osób z dyzartrią na tle mózgowego porażenia dziecięcego - studium przypadku, materiały konferencyjne, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, Podyplomowe Studium Logopedyczne, Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji
 • Kwasiborska, J., Jauer-Niworowska O. (2006): Terapia osób z zaburzeniami koordynacji mięśni aparatu mowy, Towarzystwo Kultury Języka – Sekcja Logopedyczna, Pomagisterskie Studium Logopedyczne, Zakład Fonetyki i Logopedii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN, Zakład Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • Kwasiborska, J., Jauer-Niworowska O. (2008): Wskazówki do diagnozy poszczególnych typów dyzartrii, Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • Golanowska M., Jauer-Niworowska O., Kwasiborska J., Lipiec D., Malinowska A., Więcek-Poborczyk I. (2008): Znaki fonetyczne do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów w alfabetach międzynarodowym i slawistycznym, Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • Kwasiborska J. (2010): Wczesna diagnoza autyzmu warunkiem rozpoczęcia wczesnej interwencji terapeutycznej (przegląd badań przesiewowych i narzędzi diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu), Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersyteu Warszawskiego, Pracownia Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej, Podyplomowe Studium Neurologopedii SWPS, Warszawa