SACS-R

Model wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu realizowany w Centrum Adesse bazuje na trzech składowych:

  1. Wczesne rozpoznanie nieprawidłowych symptomów oraz określenie stopnia ryzyka autyzmu przy użyciu narzędzi do badań przesiewowych, których skuteczność została zweryfikowana w zakrojonych na szeroką skalę badaniach naukowych (SACS-R),
  2. Wczesna diagnoza przy zastosowaniu wystandaryzowanych instrumentów diagnostycznych stosowanych w diagnozie klinicznej na całym świecie (ADOS-2 i ADI-R),
  3. Wczesna interwencja terapeutyczna prowadzona w oparciu o praktyki terapeutyczne zbadane empirycznie (evidence-based practices), której skuteczność została potwierdzona na drodze badań naukowych (ESDM).

Składowa 1:

SACS-R (The Social Attention and Communication Study – Revised)

Wczesne rozpoznanie i ocenę stopnia nasilenia symptomów mogących wskazywać na zaburzenia ze spektrum autyzmu specjaliści Centrum Adesse prowadzą w oparciu o zweryfikowane i poparte wynikami badań naukowych narzędzia do badań przesiewowych (SACS-R).

Badania przesiewowe pierwszego stopnia mają na celu wyłonienie dzieci z wczesnymi symptomami zaburzeń komunikacji i zachowań społecznych z całej populacji dzieci w danym przedziale wiekowym. Wykonywane są przy użyciu 4 kart obserwacyjnych zawierających próby dostosowane do wieku dziecka – w 8, 12, 18 i 24 miesiącu życia.

Wysoka skuteczność narzędzi przesiewowych używanych w Centrum Adesse została potwierdzona podczas zakrojonego na ogromną skalę projektu naukowego zrealizowanego w latach 2006-2008 w stanie Victoria, Australia. W projekcie tym przebadano ponad 22 tysiące dzieci w wieku od 8 do 24 miesiąca życia. W trakcie badań przesiewowych pierwszego stopnia wyłoniono 216 dzieci, które następnie zostały skierowane na badania drugiego stopnia. W następstwie tych badań grupa ta została zawężona do 110 dzieci, spośród których u 89 ostatecznie zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, a u kolejnych 20 stwierdzono opóźnienia rozwojowe i/lub językowe.

Centrum Logopedyczne Adesse jest pierwszym w Polsce ośrodkiem pracującym przy użyciu narzędzi przesiewowych programu SACS. Szkolenie z ich stosowania, zorganizowane przez dr Joannę Kwasiborską-Dudek, przeprowadziła w dniach 3-4 maja 2011 r. jedna z autorek narzędzi, prof. Cheryl Dissanayake z The School of Psychological Science australijskiego La Trobe University, dyrektorka Olga Tennison Autism Research Centre (OTARC) w Melbourne.

Stosowana obecnie, zrewidowana wersja narzędzi SACS (SACS-R) jest ich udoskonaloną wersją opracowaną w celu poprawy właściwości psychometrycznych. Karty SACS-R używane w Polsce zostały przetłumaczone i opracowane pod względem merytorycznym przez dr Joannę Kwasiborską-Dudek. W chwili obecnej do ich stosowania uprawnionych jest jedynie 120 osób z całej Polski, które ukończyły szkolenie poprowadzone 21 i 22 lipca 2014 r. przez dr Josephine Barbaro z Uniwersytetu La Trobe, jedną ze współautorek narzędzi SACS.

Lista osób uprawnionych do używania narzędzi SACS-R została udostępniona na stronie Fundacji SYNAPSIS. Więcej informacji na temat szkolenia oraz projektu wdrażającego narzędzia SACS-R w Polsce na szeroką skalę znajdą Państwo na stronie SACS-R w Polsce - nowy projekt Fundacji SYNAPSIS i Centrum Adesse.

Sylwetkę naukową prof. Cheryl Dissanayake znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu La Trobe.

Wybrane wywiady z prof. Dissanayake:
happychild.com.au (30 czerwca 2010 r.)
www.theage.com.au (3 września 2008 r.)

Sylwetkę naukową dr Josephine Barbaro znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu La Trobe. Zapraszamy także do obejrzenia wypowiedzi dr Barbaro na temat identyfikacji i diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu: Identification and diagnosis of autism spectrum disorders - The Olga Tennison Autism Research Centre.

Strona Olga Tennison Autism Research Centre (OTARC).