Wystąpienia na konferencjach naukowych

Wystąpienia na konferencjach naukowych – dr Joanna Kwasiborska-Dudek:

 • Second Congress of Croatia Speech and Language Pathologists. Speech and Language Pathology in the New Millenium, Zagrzeb, Chorwacja – prowadzenie (z dr Olgą Jauer-Niworowską) warsztatów nt. Wybrane choroby układu nerwowego o postępującym przebiegu a zastosowanie metod komunikacji wspomagającej i zastępczej (dotyczy schorzeń powodujących zaburzenia dyzartryczne)
 • Ogólnopolska Konferencja Edukacja językowa i matematyczna dzieci, Sopot – wygłoszenie referatu pt. Praca zespołowa w Laboratorium Mowy Czytania i Pisania – opis przypadku (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska)
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, Warszawa – wygłoszenie referatów pt. Kształtowanie umiejętności dziecka z cechami autyzmu (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska) oraz Różnorodność stanu mowy w opóźnionym jej rozwoju (współautorka dr Dorota Lipiec)
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia – teoria i praktyka, Wrocław – wygłoszenie referatu pt. Terapia osób z dyzartrią na tle mózgowego porażenia dziecięcego – studium przypadku (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terapeutyczne i diagnostyczne rezultaty u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – aktualny stan badań i perspektywy, Wrocław – prezentacja plakatu pt. Rola psychologa i logopedy w terapii osób z dyzartrią o różnorodnej etiologii – głównie po wypadkach i z mózgowym porażeniem dziecięcym (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska)
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego, Warszawa – wygłoszenie referatu pt. Terapia osób z zaburzeniami koordynacji mięśni aparatu mowy (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska)
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny, Warszawa – wygłoszenie referatów pt. Wskazówki do diagnozy poszczególnych typów dyzartrii (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska) oraz Znaki fonetyczne do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów w alfabetach międzynarodowym i slawistycznym (współautorki: mgr Małgorzata Golanowska, dr Olga Jauer-Niworowska, dr Dorota Lipiec, mgr Alicja Malinowska, mgr Izabela Więcek-Poborczyk)
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Wczesna interwencja logopedyczna, Warszawa – wygłoszenie referatu pt. Wczesna diagnoza autyzmu warunkiem rozpoczęcia wczesnej interwencji terapeutycznej (przegląd badań przesiewowych i narzędzi diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu)
 • Międzynarodowa Konferencja Kierunki edukacji i wsparcia osób z wieloraką niepełnosprawnością w biegu ich życia – teoria i praktyka, Kraków – wygłoszenie referatów pt. Właściwe narzędzie diagnostyczne wyzwaniem prawidłowej diagnozy. Wprowadzenie polskich wersji dwóch instrumentów do diagnozy autyzmu: Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) oraz Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) (współautorzy: dr hab. n. med. Rafał Płoski, mgr Izabela Chojnicka – Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz Refleksje na temat AAC z punktu widzenia wykładowcy i praktyka-logopedy (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska)
 • Międzynarodowa Konferencja Leczenie dziecka z autyzmem – zintegrowane podejście, Warszawa – wygłoszenie referatu pt. ADOS i ADI-R – pierwsze w Polsce wystandaryzowane narzędzia do diagnozy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (współautorzy: dr hab. n. med. Rafał Płoski, mgr Izabela Chojnicka – Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • III Naukowa Konferencja Logopedyczna Nowa logopedia. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Kraków – wygłoszenie referatu pt. ADI-R i ADOS: wystandaryzowane narzędzia do diagnozy osób z autyzmem. Omówienie narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczących zaburzeń komunikacji (współautorka mgr Izabela Chojnicka – Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Wieloaspektowy chrakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy, Katowice – wygłoszenie wystąpienia pt. Model wczesnej interwencji dla dzieci z grupy ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Rozumiem – mówię – poznaję świat. Terapia zaburzeń językowych u dzieci w wieku 0-5 lat, Poznań – wygłoszenie wystąpienia pt. Model wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Ogólnopolska konferencja szkoleniowa AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości, Warszawa – wygłoszenie wystąpienia pt. Wybór właściwej metody AAC do rozwijania umiejętności porozumiewania się dzieci ze spektrum autyzmu (współautorka mgr Katarzyna Regulska)
 • II konferencja w ramach cyklu szkoleniowego Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka: Komunikacja drogą rozwoju – różnorodne metody stymulacji, Bydgoszcz – wygłoszenie referatu pt. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – w ujęciu teoretycznym i praktycznym
 • Sympozjum Autyzm dziecięcy – zaburzenie wielodyscyplinarne, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach – wygłoszenie wystąpienia pt. ESDM – The Early Start Denver Model w intensywnej wczesnej interwencji
 • Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R), Warszawa – prezentacja pt. SACS-P – podsumowanie wyników badań pilotażowych
 • Konferencja Mamo, Tato, czy mam autyzm?, Warszawa – wystąpienie pt. SACS-R – narzędzia do badań przesiewowych dzieci pod kątem ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Konferencja Actualités de la recherche et des interventions précoces en Autisme, Marsylia, Francja – wystąpienie pt. The first ESDM centre in Europe: Adesse Therapeutic Centre, Warsaw, Poland. Presentation of the facility and effectiveness of ESDM treatment (współautor mgr Tomasz Mróz)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Wyzwania diagnostyczne, wczesna interwencja, metody terapii, skuteczna komunikacja, Warszawa – wystąpienie pt. ESDM: wielospecjalistyczna metoda wczesnej interwencji dla dzieci z ASD od 12.miesiąca życia
 • II Konferencja Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada Fundacji Synapsis Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm, Warszawa – wygłoszenie referatu pt. Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu przy użyciu narzędzi SACS-R