Zasady współpracy

Regulamin Centrum Adesse

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usług przez Centrum Adesse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba 00-549 Warszawa, ul. Piękna 15 lok. 44, NIP 701-065-83-60, REGON 366377066, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000659558 (dalej „Ośrodek”).
2. Regulamin zastępuje wszelkie umowy świadczenia usług zawarte pomiędzy Klientem i Ośrodkiem, z wyłączeniem umów dotyczących prowadzenia zajęć terapeutycznych opartych na modelu Early Start Denver Model (ESDM). W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i umowy ESDM, zastosowanie mają postanowienia umowy.
3. Korzystając z usług świadczonych przez Ośrodek Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Funkcjonowanie ośrodka

1. Ośrodek świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 19:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Aktualna oferta Ośrodka (dalej „Oferta”) obejmująca wykaz świadczonych usług (w szczególności zajęć diagnostycznych, konsultacyjnych i terapeutycznych – dalej „Zajęcia”) oraz ich cenę dostępna jest na stronie internetowej www.adesse.pl. Jednostkowe Zajęcia trwają 55 minut. W przypadku terapii indywidualnej czas ten dzieli się na: pracę z dzieckiem (50 minut) oraz omówienie spotkania i przekazanie wytycznych do pracy w domu (5 minut).
3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Klient zostanie poinformowany o zmianie Oferty co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian, pocztą elektroniczną (o ile adres e-mail został przez niego udostępniony) oraz poprzez publikację zmienionej Oferty na stronie internetowej www.adesse.pl. Informacja o zmianie Oferty przekazana Klientowi będzie zawierać zestawienie wprowadzonych zmian. Zmieniona Oferta jest wiążąca, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Klient nie zrezygnuje z usług świadczonych przez Ośrodek.
4. Rodzaj i harmonogram Zajęć oraz nazwiska prowadzących je specjalistów są ustalane pomiędzy Ośrodkiem i Klientem z uwzględnieniem potrzeb Klienta i możliwości Ośrodka i mogą ulegać zmianom w miarę postępów terapii.

Odpłatność za usługi

1. Odpłatność za świadczone usługi będzie regulowana przez Klienta gotówką lub kartą płatniczą z góry (w przypadku Zajęć – każdorazowo przed ich rozpoczęciem).
2. W szczególnych przypadkach Ośrodek dopuszcza możliwość płatności z dołu przelewem bankowym, za zgodą i na zasadach ustalanych indywidualnie pomiędzy Klientem i Ośrodkiem.
3. Zajęcia skrócone:

a) Klient zobowiązany jest do punktualnego zgłaszania się na Zajęcia i, w przypadku Zajęć prowadzonych na rzecz dziecka, do odbierania Pacjenta zaraz po ich zakończeniu.
b) Zajęcia rozpoczęte z opóźnieniem nie będą przedłużane.
c) Za Zajęcia skrócone z przyczyn leżących po stronie Klienta pobierana będzie opłata w pełnej wysokości.
d) Za Zajęcia skrócone z winy Ośrodka pobierana będzie opłata w wysokości proporcjonalnej do długości ich trwania.

4. Zasady odwoływania Zajęć:

a) Ośrodek i Klient zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o odwołaniu Zajęć.
b) Zajęcia należy odwoływać w godzinach od 09:00 do 18:00 – telefonicznie (tylko w dni robocze), za pomocą wiadomości tekstowych SMS (tylko w dni robocze) lub za pomocą wiadomości e-mail (codziennie) – z użyciem danych kontaktowych Ośrodka podanych na stronie www.adesse.pl
c) Zajęcia odwołane przez Klienta do godziny 18:00 dnia poprzedniego nie podlegają opłacie.
d) Zajęcia, które nie zostaną przez Klienta odwołane w terminie podanym w § 3 ust. 4 lit. c podlegają opłacie w wysokości 100% ceny.
e) Zajęcia, które nie odbyły się z winy Ośrodka nie podlegają opłacie.
f) Czas, w którym odbywałyby się Zajęcia opisane w § 3 ust. 4 lit. d, pozostaje zarezerwowany dla Klienta, a prowadzący je specjalista pozostaje do jego dyspozycji w zakresie bezpośrednio związanym z prowadzoną terapią.

5. W razie opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności Ośrodek ma prawo wstrzymać dalsze świadczenie usług (w szczególności dalszą realizację Zajęć) do momentu uregulowania należności, jak również naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie na zasadach ogólnych.
6. Faktury za usługi będą wystawiane na życzenie Klienta po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego lub w terminie określonym przepisami prawa polskiego, pod warunkiem zwrócenia do Ośrodka wystawionych paragonów fiskalnych. Warunkiem wystawienia faktury zawierającej numer NIP odbiorcy jest podanie tego numeru osobie odbierającej płatność za Zajęcia przed wystawieniem paragonu fiskalnego.
7. Aktualny numer rachunku bankowego Ośrodka podany jest na stronie internetowej www.adesse.pl

Prawa i obowiązki Ośrodka i Klienta

1. Klient zobowiązany jest do szczegółowego informowania specjalisty prowadzącego Zajęcia o bieżącym stanie zdrowia Pacjenta, w szczególności o: przyjmowanych przez niego lekach, występujących alergiach, autoagresywnych lub agresywnych zachowaniach, przebytych chorobach i urazach, wszelkich zmianach zauważonych w zachowaniu Pacjenta itp.
2. Ośrodek zobowiązany jest do informowania Klienta na bieżąco o wynikach terapii Pacjenta.
3. Jeżeli Pacjent uczestniczy w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w innych placówkach, na życzenie Klienta Ośrodek może podjąć próbę współpracy z tymi placówkami celem zwiększenia efektywności terapii.
4. W przypadku Zajęć prowadzonych na rzecz dziecka, w trakcie Zajęć opiekę nad Pacjentem sprawuje specjalista Ośrodka, natomiast przed ich rozpoczęciem, po ich zakończeniu oraz w trakcie przerw obowiązek ten spoczywa na Kliencie lub na innych, wyznaczonych przez niego opiekunach. Inne dzieci towarzyszące Klientowi znajdują się przez cały czas pod jego wyłączną opieką.
5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania indywidualnych zaleceń specjalisty prowadzącego Zajęcia, w szczególności tych dotyczących obecności rodziców lub opiekunów Pacjenta na sali w trakcie Zajęć.
6. Ze względu na stan zdrowia innych klientów Ośrodka oraz pracującego w nim personelu, Klient zobowiązuje się nie przyprowadzać na Zajęcia dzieci chorych, w szczególności dzieci z objawami choroby zakaźnej. Zajęcia takie powinny zostać odwołane na zasadach określonych w § 3 ust. 4. Na Zajęcia nie należy przyprowadzać dziecka, które:

- gorączkuje, tzn. ma temperaturę powyżej 37,5° C (temperatura powinna ustabilizować się na normalnym poziomie co najmniej 24 godziny przed terminem Zajęć),
– ma biegunkę lub wymiotuje (objawy powinny ustąpić co najmniej 24 godziny przed terminem Zajęć),
– jest przeziębione (kaszel/ katar/ ból gardła o podłożu bakteryjnym lub wirusowym),
– ma objawy choroby zakaźnej (powrót na Zajęcia jest możliwy dopiero po zakończonej chorobie).

Terapeuta prowadzący Zajęcia po stwierdzeniu objawów wskazujących na chorobę u dziecka może je zakończyć przed czasem. Zajęcia takie zostaną rozliczone proporcjonalnie do długości ich trwania.
7. Klient zobowiązany jest do:

a) zapewnienia Pacjentowi wygodnego stroju dostosowanego do rodzaju prowadzonych z nim Zajęć,
b) zmiany obuwia swojego i Pacjenta przed rozpoczęciem Zajęć (w przypadku osób dorosłych dopuszczalne jest użycie jednorazowych ochraniaczy na buty, dostępnych bez opłaty w Ośrodku),
c) zachowania ciszy i porządku na klatce schodowej oraz w pozostałych częściach wspólnych budynku, w którym odbywają się Zajęcia, w szczególności do powstrzymania się od prowadzenia rozmów telefonicznych na korytarzach;
d) powstrzymania się od palenia w budynku, w którym odbywają się Zajęcia.
8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie ubrań Pacjenta wynikające z natury prowadzonych z nim zajęć. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste (w tym okrycia wierzchnie) pozostawione bez dozoru na terenie Ośrodka.

Postanowienia końcowe

1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.adesse.pl
2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian, pocztą elektroniczną (o ile adres e-mail został przez niego udostępniony) oraz poprzez wyłożenie nowej wersji Regulaminu w siedzibie Ośrodka i jej publikację na stronie internetowej www.adesse.pl. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu przekazana Klientowi będzie zawierać zestawienie wprowadzonych zmian. Zmienione postanowienia są wiążące, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Klient nie zrezygnuje z usług świadczonych przez Ośrodek.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2020 r.

Strona adesse.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce prywatności.